Informacje o opłatach za wyżywienie

LUTY 2023 r.

Termin płatności do 30.01.2023 r.

(liczy się data wpływu na konto- należy więc, najpóźniej, wykonać płatność do 29.01.2023 r. )

UWAGA ZMIANA STAWKI!

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr: 84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

Uczniowie SP 33

(01.02-10.02; 27-28.02)

10 obiadów x 7,50 zł = 75,00 zł

Uczniowie LO XII

(01.02-10.02; 27-28.02)

10 obiadów x 7,50 zł = 75,00 zł

Klasa „0”

(01.02-28.02)

20 dni posiłkowych x 10,00 zł = 200,00 zł

Nauczyciele

(01.02-10.02; 27-28.02)

10 obiadów x 9,40 zł =  94,00 zł

Administracja i obsługa

(01.02-10.02; 27-28.02)

10 obiadów x 10,00zł =  100,00 zł  

 

 Proszę o zwracanie uwagi na wpłacane kwoty i precyzyjne wyliczenia
– nie dozwolone jest, np. zaokrąglanie do pełnych wartości.

W kwestiach obiadów i szafek uczniowskich proszę o kontakt za pośrednictwem

emaila: intendent@lo12.szczecin.pl lub tel. 91 4335 897 po wybraniu cyfry 4.  

Rodziców nowych uczniów proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami:

1. Odpłatność za posiłki pobierana jest za cały miesiąc z góry. Należy regulować ją wyłącznie przelewem bankowym na konto szkoły nr: 84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywieniowy. W przypadku planowanej absencji Rodzice proszeni są o wpłatę odpowiednio pomniejszonej kwoty oraz opisanie w jakich dniach dziecko nie będzie korzystało z obiadów;

Podstawą do otrzymania posiłku jest przedłożenie zasilonej karty obiadowej. Karta obiadowa wydawana jest jednorazowo na cały okres nauki. Koszt pierwszej karty wynosi 6,00 zł. Opłatę należy wnieść na konto Rady Szkoły: PKO BP nr 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 i okazać potwierdzenie wpłaty lub uregulować gotówką u Intendenta szkolnego (pokój nr 12). W przypadku zgubienia nośnika można nabyć jego duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata – 15,00 zł. Cyklicznie, po zaksięgowaniu wpłat, karta jest automatycznie aktualizowana. Uczeń chcąc skorzystać z obiadu, zbliża kartę do czytnika zlokalizowanego w stołówce szkolnej obok okienka podawczego.

Każda osoba korzystająca ze stołówki szkolnej zobowiązana jest wnieść opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) na konto Rady Szkoły PKO BP nr 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345.

Pozostałe informacje:

Informacja o wysokości opłat oraz terminie płatności za obiady dostępna jest w szkole oraz na szkolnej stronie internetowej - pojawia się do 25-go dnia każdego miesiąca. Najczęściej wpłata musi zostać zaksięgowana przedostatniego lub ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

2. W pierwszym dniu, w przypadku braku wpłaty, dziecko korzystające z obiadów otrzyma posiłek, który będzie zewidencjonowany w systemie komputerowym. Od drugiego dnia żywieniowego danego miesiąca, posiłki wydawane będą tylko dzieciom, które posiadają zewidencjonowaną wpłatę lub telefonicznie potwierdzoną obecność na obiedzie przez Rodzica.

3. Wpłaty, które wpłyną po terminie, będą akceptowane, lecz obiad wydany będzie w zależności od daty wpływu na konto szkoły, z uwzględnieniem możliwości przygotowania posiłku.

4. Rodzice oraz Pracownicy Szkoły, korzystający z obiadów, mogą odwołać obiad telefonicznie, mailowo lub osobiście u intendentki 2 dni przed planowaną nieobecnością. Rezygnację od następnego dnia można zgłaszać do godziny 14:00, tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole z powodu nagłej choroby. Rezygnacje z obiadów w poniedziałki, przyjmowane są do godz. 14:00 w piątki.

Nieodwołanie obiadu jest jednoznaczne z opłatą za ten obiad. Zwrot środków za prawidłowo wypisany obiad następuję na konto bankowe, z którego wniesiona została opłata.

5. Wszelkich informacji udziela Intendent szkolny pod numerem tel. 91 4335 897 po wybraniu cyfr 4, w godzinach 7:30 - 14:00. Adres mail do korespondencji: intendent@lo12.szczecin.pl

Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły 

PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345