Informacje o opłatach za wyżywienie

Wysokości opłat za wyżywienie: Listopad 2021 r.

Termin płatności do 28.10.2021 r.

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr:

84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

Uczniowie SP 33

18 obiadów x 5,50 zł = 99,00 zł

Dla uczniów klas  I-III korzystających z obiadów 02.11.br. i 12.11.br.

20 obiadów x 5,50 zł = 110,00 zł

 

Uczniowie LO XII

18 obiadów x 5,50 zł = 99,00 zł

Klasa „0” 

18 dni posiłkowych x 8,50 zł = 153,00 zł

Dla dzieci korzystających z posiłków 02.11.br. i 12.11.br.

20 dni posiłkowych  x 8,50 zł = 170,00 zł

Nauczyciele

18 obiadów x 8,30 zł =  149,40 zł

Administracja i obsługa

18 obiadów x 8,90 zł =  160,20 zł 

 

Uwaga! Prosimy wszystkich Rodziców o zapoznanie się z poniższą treścią.

INFORMACJE DLA RODZICÓW UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH KORZYSTAJĄCYCH
Z OBIADÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

W stołówce szkolnej ZSS funkcjonuje system e-stołówka. Aby skorzystać z obiadu, uczniowie posługują się kartami zbliżeniowymi.

Rodzice nowych uczniów powinni, oprócz opłaty za posiłki, wnieść opłatę za kartę w wysokości 5,00 zł na konto Rady Szkoły: PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345

Karta wydawana jest jednorazowo. Cyklicznie, po zaksięgowaniu Państwa wpłat, będzie ona automatycznie aktualizowana na kolejny miesiąc żywieniowy. Uczeń chcąc skorzystać z obiadu, zbliża kartę do czytnika zlokalizowanego w stołówce szkolnej obok okienka podawczego. W przypadku zgubienia nośnika będzie można nabyć jego duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana będzie opłata – 15,00 zł.

Prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

  • Odpłatności za obiady należy dokonywać przelewem, za cały miesiąc z góry, najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
  • Informacja o numerze konta oraz wysokości opłat za obiady w danym miesiącu jest dostępna w szkole oraz na szkolnej stronie internetowej (www.zssport.pl) w zakładce Dla rodzicaà Obiady (informacja pojawia się na stronie do 23-go dnia miesiąca poprzedniego, tj. do 23-go września na miesiąc październik itd.).

Wyjątki:

  • wrzesień 2021 r. – termin płatności do 03.09.br.
  • styczeń 2022 r. – wpłaty za miesiąc styczeń należy dokonać dopiero w pierwszym dniu roboczym nowego roku kalendarzowego.

W tytule przelewu należy zamieścić imię i nazwisko dziecka, klasę, wskazać miesiąc żywieniowy. W przypadku planowanej absencji Rodzice proszeni są o wpłatę pomniejszonej kwoty oraz opisanie, w jakich dniach dziecko nie będzie korzystało z obiadów;

  • W pierwszym dniu, w przypadku braku wpłaty, dziecko korzystające z obiadów otrzyma posiłek, który będzie zewidencjonowany w systemie komputerowym. Od drugiego dnia żywieniowego danego miesiąca, posiłki wydawane będą tylko dzieciom, które posiadają zewidencjonowaną wpłatę lub telefonicznie potwierdzoną obecność na obiedzie przez Rodzica. W przypadku wpłaty po terminie, Rodzice mogą przesłać dokument dowodu wpłaty bezpośrednio na adres mailowy: intendent@lo12.szczecin.pl;
  • Rodzice mogą odwołać obiad telefonicznie, mailowo lub osobiście u intendentki 2 dni przed planowaną nieobecnością. Rezygnację od następnego dnia można zgłaszać  do godziny 14:00 tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole z powodu nagłej choroby. Nieodwołanie obiadu jest jednoznaczne z opłatą za ten obiad. Zwrot środków za prawidłowo wypisany obiad otrzymujecie Państwo na konto bankowe, z którego wniesiona została opłata.
  • W celu uzyskania wszelkich informacji dot. obiadów prosimy o kontakt z intendentką.

Prosimy dokonywać wpłat za posiłki z należytą starannością i terminowością.

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły:

84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

Opłatę na Fundusz Stołówkowy w wysokości 50 zł rocznie (5 zł miesięcznie) prosimy wnosić na konto Rady Szkoły PKO BP nr: 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345