Informacje o opłatach za wyżywienie

CZERWIEC 2024 r.

Termin płatności do 29.05.2024 r.

(Liczy się data wpływu na konto!)

Opłaty za posiłki prosimy wnosić na konto szkoły nr: 84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

 

Uczniowie SP 33

14 obiadów x 8,00 zł = 112,00 zł

Uczniowie LO XII

14 obiadów x 8,00 zł = 112,00 zł

Klasa „0”

(dni żywieniowe 03.06-28.06.br.)

20 dni posiłkowych x 10,00 zł = 200,00 zł

Nauczyciele

14 obiadów x 9,90 zł =  138,60 zł

Administracja i obsługa

14 obiadów x 10,50zł =  147,00 zł

 

POZOSTAŁE ZASADY KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ

SPORTOWYCH IM. SPORTOWCÓW ZIEMI SZCZECIŃSKIEJ W SZCZECINIE

1. Ze stołówki szkolnej mogą korzystać jedynie uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół

Sportowych w Szczecinie.

2. Śniadania przysługują wyłącznie uczniom klas „0” w Szkole Podstawowej Nr 33.

3. Ustala się godziny wydawania posiłków:

• Śniadania - od 8:00 do 9:00

• Obiady - od 11:45 do 15:00

4. Odpłatność za posiłki pobierana jest za cały miesiąc z góry. Należy regulować ją wyłącznie

przelewem bankowym na konto szkoły nr:

84 1020 4795 0000 9502 0278 2738

W tytule przelewu: imię i nazwisko dziecka, klasa, miesiąc żywieniowy. W przypadku planowanej

absencji Rodzice proszeni są o wpłatę odpowiednio pomniejszonej kwoty oraz opisanie w jakich

dniach dziecko nie będzie korzystało z obiadów:

Przykład: Anna Kowalska SP 33 kl. 1a,obiady X.2022r., bez 18,19.10.2022r.

5. Informacja o wysokości opłat oraz terminie płatności za obiady w danym miesiącu jest dostępna w

szkole oraz na szkolnej stronie internetowej (www.zssport.pl) w zakładce: Dla rodzica→ Obiady

(informacja pojawia się na stronie do 25-go dnia miesiąca poprzedniego, tj. do 25-go września na

miesiąc październik itd.). Najczęściej wpłata musi zostać zaksięgowana przedostatniego lub

ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.

6. W pierwszym dniu, w przypadku braku wpłaty, dziecko korzystające z obiadów otrzyma posiłek,

który będzie zewidencjonowany w systemie komputerowym. Od drugiego dnia żywieniowego

danego miesiąca, posiłki wydawane będą tylko dzieciom, które posiadają zewidencjonowaną wpłatę

lub telefonicznie potwierdzoną obecność na obiedzie przez Rodzica.

7. Wpłaty, które wpłyną po terminie, będą akceptowane, lecz obiad wydany będzie w zależności od

daty wpływu na konto szkoły, z uwzględnieniem możliwości przygotowania posiłku.

8. Podstawą do otrzymania posiłku jest przedłożenie zasilonej karty obiadowej. Karta obiadowa

wydawana jest jednorazowo na cały okres nauki. Koszt pierwszej karty wynosi 7,00 zł. Opłatę

należy wnieść na konto Rady Szkoły: PKO BP nr 25 1020 4795 0000 9802 0439 7345 i okazać

potwierdzenie wpłaty lub uregulować gotówką u Intendenta szkolnego (pokój nr 12). W przypadku

zgubienia nośnika można nabyć jego duplikat. Za wydanie duplikatu pobierana jest opłata – 15,00

zł. Cyklicznie, po zaksięgowaniu wpłat, karta jest automatycznie aktualizowana. Uczeń chcąc

skorzystać z obiadu, zbliża kartę do czytnika zlokalizowanego w stołówce szkolnej obok okienka

podawczego.

9. Rodzice oraz Pracownicy Szkoły, korzystający z obiadów, mogą odwołać obiad telefonicznie,

mailowo lub osobiście u intendentki 2 dni przed planowaną nieobecnością. Rezygnację od

następnego dnia można zgłaszać do godziny 14:00, tylko w przypadku nieobecności dziecka w

szkole z powodu nagłej choroby. Rezygnacje z obiadów w poniedziałki, przyjmowane są do godz.

14:00 w piątki.

Nieodwołanie obiadu jest jednoznaczne z opłatą za ten obiad. Zwrot środków za prawidłowo

wypisany obiad następuję na konto bankowe, z którego wniesiona została opłata.

10. Każda osoba korzystająca ze stołówki szkolnej zobowiązana jest wnieść opłatę na Fundusz

Stołówkowy w wysokości 100 zł rocznie na konto Rady Szkoły PKO BP nr 25 1020 4795 0000

9802 0439 7345.

11. Wszelkich informacji udziela Intendent szkolny pod numerem tel. 91 4335 897 po wybraniu cyfry 4, w godzinach 7:30-14:00. Adres mail do korespondencji: intendent@lo12.szczecin.pl