Regulamin korzystania ze stołówki

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STOŁÓWKI SZKOLNEJ

w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej

 

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) oraz Zarządzenia Nr 409/18 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 20 września 2018 r. Dyrektor Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie ustala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stołówka szkolna została zorganizowana w ramach prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych szkoły, w tym wspierania prawidłowego rozwoju uczniów.
 2. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych przez pracowników stołówki szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 3. O rodzajach posiłków wydawanych przez stołówkę szkolną decyduje Intendent szkolny.
 4. Posiłki w stołówce szkolnej wydawane są w dni nauki szkolonej z wyjątkiem dnia rozpoczęcia roku szkolnego, ustawowych dni wolnych od pracy i przerw w zajęciach szkolnych oraz dni wolnych od zajęć dydaktycznych.
 5. Posiłki są przygotowywane na miejscu przez pracowników stołówki, zgodnie z zasadami systemu HACCP.
 6. Posiłki są przygotowywane w oparciu o środki spożywcze spełniające wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.
 7. Niniejszy Regulamin określa zasady odpłatności oraz warunki korzystania przez uczniów i pracowników szkół i innych jednostek oświatowych - dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Szczecin - z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej
  w Zespole Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej.
 8. Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej oraz wszelkie zmiany w nim wprowadzane podane są do publicznej wiadomości w sposób określony przez szkołę.

Uprawnieni do korzystania ze stołówki szkolnej

§ 2

Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 1. uczniowie Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie wnoszący opłaty indywidualnie,
 2. uczniowie Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej
  w Szczecinie
  , których obiady refundowane są przez ośrodki pomocy społecznej i inne podmioty
 3. w ramach możliwości organizacyjnych szkoły oraz za zgodą dyrektora szkoły, pracownicy pedagogiczni oraz pracownicy niepedagogiczni Zespołu Szkół Sportowych im. Sportowców Ziemi Szczecińskiej w Szczecinie wnoszący opłaty indywidualnie.

 

Wydawanie posiłków

§ 3

 1. Za wydawanie posiłków odpowiadają pracownicy stołówki szkolnej.
 2. Posiłki wydawane są w dniach realizacji zajęć dydaktyczno-wychowawczych zgodnie z harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły.
 3. Posiłki wydawane są w godzinach otwarcia stołówki, w trakcie przerw pomiędzy zajęciami lekcyjnymi.
 4. Stołówka szkolna jest jedynym miejscem przeznaczonym do spożywania posiłków przygotowanych przez pracowników stołówki szkolnej.

Odpłatność za obiady

§ 4

 1. Posiłki wydawane w stołówce szkolnej są odpłatne.
 2. Uczniowie, o których mowa w § 2 ust. 1 ponoszą odpłatność za korzystanie ze stołówki w wysokości równej kosztowi produktów zużytych do przygotowania posiłku, określonej w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 3. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez uczniów z posiłku w stołówce szkolnej, o których mowa w ust. 2, nie wlicza się wynagrodzeń pracowników i składek naliczonych od tych wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
 4. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły i innej jednostki oświatowej, o których mowa w § 2 ust. 3 korzystający z posiłków w stołówce szkolnej ponoszą pełną odpłatność za posiłki.
 5. Do opłat ponoszonych przez pracowników pedagogicznych, o których mowa w § 2 ust. 3, na którą składa się koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku dolicza się koszty wytworzenia posiłków, w tym uwzględnia się wynagrodzenie pracowników i składki naliczone od tych wynagrodzeń oraz koszty utrzymania stołówki.
 6. Opłata za korzystanie z posiłku wydawanego w stołówce szkolnej dla pracowników niepedagogicznych kalkulowana jest w oparciu o rzeczywisty koszt produktów zużytych do przygotowania posiłku, uwzględniający również koszt wynagrodzeń pracowników stołówki i składek naliczanych od tych wynagrodzeń oraz koszt utrzymania stołówki, a także podatek VAT w obowiązującej stawce.
 7. Jednostkową cenę posiłku dla osób wymienionych w § 2 określa Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 8. Opłaty za korzystanie z posiłków są uaktualniane na początku każdego roku szkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym.

Zwroty za obiady

§ 5

 

 1. Odpis za niewykorzystane obiady przysługuje wyłącznie tym osobom, które poinformowały telefonicznie lub drogą mailową Intendenta szkolnego z dwudniowym wyprzedzeniem o rezygnacji z posiłków.  Rezygnację od następnego dnia można zgłaszać do godziny 14:00, tylko w przypadku nieobecności dziecka w szkole z powodu choroby. Rezygnacje z obiadów w poniedziałki, przyjmowane są do godz. 14:00 w piątki.
 2. Dzień zgłoszenia nie jest liczony jako odpis.
 3. Przewidywane nieobecności należy zgłaszać do Intendenta szkolnego.

Zwolnienia z opłat

§ 6

 

 1. Dyrektor szkoły może udzielić zwolnień z całości lub części opłat za korzystanie  przez ucznia z posiłków wydawanych w stołówce szkolnej:
  1. w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia;
  2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.
 2.  Zwolnień, o których mowa w ust. 1, dyrektor może udzielić w sytuacji, gdy posiłki wydawanych w stołówce szkolnej nie są dofinansowywane w ramach pomocy społecznej.
 3.   Wniosek w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie przez ucznia z posiłków w stołówce szkoły / innej jednostki oświatowej stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. Przy rozpatrywaniu wniosku o zwolnienie z opłat konieczne jest uwzględnienie w szczególności zaświadczenia z instytucji społecznej, w której o pomoc ubiegał się uprawniony (uczeń, rodzic lub prawny opiekun ucznia) oraz złożenie innych dokumentów lub opinii – wymaganych przez dyrektora szkoły - potwierdzających trudną sytuację materialną lub losową ucznia.

Postanowienia końcowe

§ 7

Pozostałe zasady korzystania ze stołówki szkolnej, w tym sposób oraz terminy wnoszenia opłat, określa Załącznik Nr 3 do niniejszego Regulaminu. Zasady zachowania na stołówce szkolnej reguluje Załącznik nr 4 do niniejszego Regulaminu.

§ 8

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły.

§ 9

Regulamin obowiązuje od ……..

§ 10

Wszelkich zmian w niniejszym Regulaminie dokonuje dyrektor szkoły