Regulamin świetlicy szkolnej

 

 Regulamin świetlicy szkolnej SP 33 

w czasie epidemii COVID-19

Rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o maksymalne skrócenie czasu pobytu dziecka w świetlicy, a jeżeli rodzic/opiekun prawny ma możliwość zapewnienia innej opieki, aby na czas pandemii nie przyprowadzał dziecka do świetlicy szkolnej.

 1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla dzieci rodziców, którzy złożyli Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej SP33
 2. Opieka w świetlicy szkolnej jest sprawowana od poniedziałku do piątku, w godzinach od 06:45 do 17:00 dla klas I – IV SP33
 3. Do szkoły przyprowadzać i odbierać dziecko może wyłącznie zdrowy rodzic/opiekun. Jeżeli w domu wraz z dzieckiem przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych - nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły.
 4. Wychowawca świetlicy bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu pozostawienia go przez rodzica w szkole.
 5. Po wejściu do sali świetlicy dziecko może zdjąć maseczkę, zobowiązane jest do ponownego zdezynfekowania dłoni.
 6. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli zachowali prawa rodzicielskie, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej lub innej osobie wskazanej w karcie.
 7. Rodzic/opiekun odbierając dziecko zgłasza pracownikowi pełniącemu dyżur przy wejściu, po które z dzieci przyszedł, a pracownik przekazuje informację nauczycielowi  świetlicy . Dziecko do wyjścia przygotowuje nauczyciel, a wyznaczony pracownik doprowadza dziecko do rodzica (do wyznaczonej strefy przy wejściu do szkoły).
 8. Dziecko może korzystać z szafki szkolnej  przy swojej klasie lub wyznaczonego miejsca do przechowywania odzienia wierzchniego i obuwia z zachowaniem dystansu społecznego .
 9. Każde dziecko dezynfekuje/myje ręce, gdy nauczyciel o to poprosi (kilka razy dziennie).
 10. Dzieci zachowują wobec siebie bezpieczny dystans.
 11. Dzieci zobowiązane są do przynoszenia własnych przyborów szkolnych, zeszytów oraz  podręczników (w tym kredek, plasteliny, etc.) - każde dziecko korzysta tylko i wyłącznie z własnych przyborów.
 12. Każdy rodzic musi zaopatrzyć dziecko w maseczkę ochronną.
 13. Podczas pobytu w szkole dzieci bawią się tylko zabawkami wskazanymi im przez  nauczyciela, nie przynoszą do szkoły własnych zabawek.
 14. Dzieci mogą bawić się ze sobą przy zachowaniu bezpiecznego dystansu w przeciwnym   razie, każde dziecko spędza czas indywidualnie.
 15. Ze względu na zasady bezpieczeństwa ilość dzieci w sali przypadająca na jednego nauczyciela określana jest na podstawie wielkości sali - zgodnie z aktualnymi wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego. Jedna grupa dzieci przebywa stale w wyznaczonej dla nich sali z przyporządkowanym do niej nauczycielem.
 16. Co najmniej raz na  godzinę nauczyciel wietrzy salę, w której przebywa razem z dziećmi.
 17. Jeżeli w szkole przebywa więcej, niż jedna grupa dzieci, wówczas praca zorganizowana jest w taki sposób, aby dzieci z różnych grup nie miały ze sobą styczności. A opiekunowie poszczególnych grup zobowiązani są do przestrzegania między sobą bezpiecznego dystansu (co najmniej 1,5 metra).
 18. Uczniowie, wraz z nauczycielem, mogą korzystać z placu zabaw , boisk szkolnych oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi - zalecane są aktywności bezkontaktowe.
 19. Do świetlicy szkolnej mogą uczęszczać wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów choroby zakaźnej (kaszel, katar, gorączka, etc.). W przypadku zarejestrowania niepokojących objawów u dziecka podczas jego pobytu w świetlicy szkolnej zostanie ono poddane izolacji – gabinet  psychologa. Pracownicy placówki postępują zgodnie z procedurą szkolną  dotyczącą COVID - 19
 20. Odległość między stanowiskami dla uczniów wynosi nie mniej, niż 1,5 metra.
 21. Sala, w której dzieci wykonują zadania domowe pod opieką nauczyciela, jest wietrzona co  godzinę.
 22. Nauczyciele zobowiązani są do zachowywania bezpiecznego dystansu w stosunku do  dzieci.
 23. Uczniowie pracują w stałych grupach - w ramach całej grupy świetlicowej lub podzielonej  na  2  mniejsze (w zależności od  planu  lekcji )