Zasady rekrutacji

Szanowni Rodzice

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2023 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 13.04.2023 r. - 14.04.2023 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Kryteria postępowania rekrutacyjnego - do pobrania

Zapisy na stronie  https://nabor.pcss.pl/szczecin/

Dokumenty niezbędne w rekrutacji https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/dokumenty - do pobrania

Szczegółowe informacje o szkole: https://nabor.pcss.pl/szczecin/szkolapodstawowa/Info/89188

WARUNKIEM WZIĘCIA UDZIAŁU W REKRUTACJI JEST UDZIAŁ W TEŚCIE SPRAWNOŚCIOWYM.

TERMINY TESTÓW: 

  • 9 marca 2023 (czwartek) godz. 16.00-18.00  w naszej szkole

lub

  • 14.03.2023 (wtorek) godz. 16.00-18.00 w naszej szkole

WARUNKI REKRUTACJI DO KLASY SPORTOWEJ JEST:

1) posiadanie stanu zdrowia, umożliwiającego podjęcie nauki w szkole sportowej, potwierdzone orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza POZ (należy złożyć wraz z wnioskiem do szkoły),

2) przystąpienie we wskazanym przez szkołę terminie do obowiązkowej próby sprawności fizycznej,

3) pisemna zgoda rodziców (oświadczenie) na udział dziecka w próbie sprawności fizycznej i uczęszczanie do klasy sportowej (do pobrania w sekretariacie lub u dyrektora ds. sportu przed przystąpieniem do próby).